Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Artikel 3. Toepasselijkheid.
Artikel 4. Werking niet wetenschappelijk bewezen en geen geneesmiddelen
Artikel 5. Het aanbod
Artikel 6. De overeenkomst
Artikel 7. De prijs en betalingen
Artikel 8. Levering en uitvoering
Artikel 9. Retourneren van producten
Artikel 10. Garantie
Artikel 11. Reclamaties en aansprakelijkheid
Artikel 12. Overmacht
Artikel 13. Privacy policy
Artikel 14. Toepasselijk recht
Artikel 15. Intellectueel eigendom

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt:  

 1. onder ´SSS´ verstaan : ´Spirit Soul Sisters´, met KVK nummer 81874855 en gevestigd te Zwaag. 
 2. onder ´consument´ verstaan: iedere bezoeker van de website (zoals hierna gedefinieerd), dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SSS in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 3. onder ´website´ verstaan: https://www.spiritsoulsisters.nl, alsmede de instagram pagina's van SSS en alle toekomstige internetsites van SSS.
 4. onder ´bedenktijd´ verstaan: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 
 5. onder ´herroepingsrecht´ verstaan: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 
 6. onder ‘modelformulier’ verstaan: Het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt en die een consument kan invullen wanneer hij of zij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 
 7. Onder ‘overeenkomst op afstand’ verstaan: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 8. onder ‘Algemene Voorwaarden’: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Spirit Soul Sisters VOF
Paaldijk 63
1689 WE Zwaag

KvK nummer: 81874855
BTW nummer: NL862253457B01

E-mailadres: spiritsoulsisters.lj@gmail.com

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding, prijsopgave, overeenkomst en levering van goederen door of namens ´SSS´. Door het gebruik van de website ( daaronder mede begrepen het plaatsen van een bestelling) aanvaardt de consument deze algemene voorwaarden.

3.2 Van het in deze Algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen; in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.


3.3 ´SSS´ heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de website gepubliceerd zijn. 


3.4 Wanneer een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in een gerechtelijke procedure als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

3.5 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.6 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Werking niet wetenschappelijk bewezen en geen geneesmiddelen

4.1 De website bevat teksten waarin bepaalde effecten van ( het gebruik van) ´SSS’s´ producten worden beschreven. De consument erkent uitdrukkelijk dat deze beschrijvingen enkel en alleen dienen als informatieve aanwijzingen voor de toepassing van deze producten in ‘’traditionele zin’’. De beschreven effecten zijn geenszins wetenschappelijk onderbouwd of bewezen. De consument kan geen rechten ontlenen of aanspraken maken ten aanzien van de beschreven effecten of anderszins ten aanzien van de inhoud van of informatie op de website. 

4.2 ´SSS’s ´producten zijn geen geneesmiddelen. Voor medische, psychische of vergelijkbare aanbevelingen, adviezen of behandelingen dient de consument zich te wenden tot een huisarts of medisch specialist. 

4.3 Verkeerd gebruik van de producten (waaronder mede begrepen van de etherische oliën) kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de consument en derden. Producten dienen zorgvuldig te worden gebruikt en veiligheidsinstructies op de gebruiksaanwijzing dienen altijd gevolgd te worden. Ouders dienen op te passen met (kleine) kinderen.

Artikel 5 - Het aanbod

5.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5.2 Het aanbod is vrijblijvend. ´SSS´ is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

5.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als SSS gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.

 

5.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


5.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. ´SSS´kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.


Artikel 6 - De overeenkomst

6.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging van ´SSS´ aan consumenten tot het doen van een aanbod. De aanvaarding van die uitnodiging door de consument geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan de overige voorwaarden van dit artikel is voldaan. 

6.2 Een aanbod van de consument als bedoeld in voorgaande lid wordt geacht te zijn gedaan indien de consument :
- Het bestelformulier op de website heeft ingevuld en via elektronische weg heeft verzonden en dit bestelformulier door ´SSS´ is ontvangen.
- Het is voor ´SSS´ duidelijk welk(e) product(en) hij/ zij wenst te ontvangen. 

6.3 De consument en ´SSS´ komen uitdrukkelijk overeen dat een overeenkomst tot stand komt op het moment dat een orderbevestiging per e-mail aan de consument is verzonden naar het door de consument opgegegeven e-mail adres. 

Artikel 7 - De prijs en betalingen

7.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

7.2 Betaling kan geschieden middels IDEAL of bankoverboeking. Bij betaling per bank of giro overschrijving geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van ´SSS´.

7.3 Speciale aanbiedingsprijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gelden alleen voor nieuwe bestellingen.

7.4 Eventuele prijsverhogingen door overheidsmaatregelen, prijsverhogingen van toeleveranciers, of die anderszins buiten ‘’ SSS’’ invloedssfeer liggen, kunnen door ‘’ SSS’’ aan consument in rekening worden gebracht.

7.5 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 9 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

7.6 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.


Artikel 8 - Levering en uitvoering

8.1 Consument dient ten allen tijde zelf te controleren of het leveringsadres dat is ingevuld tijdens het bestellen nog actueel is. Het leveringsadres dat u opgeeft tijdens het bestellen, en de email bevestiging die u hiervan krijgt waarop het afleveradres staat vermeld, zien wij als leveringsadres en wordt door ons als zodanig verwerkt. Bij een foutief opgegeven leveringsadres kunt u dit zo snel als mogelijk aan ons doorgeven per email via spiritsoulsisters.lj@gmail.com waarna het leveringsadres wordt aangepast. Nadat de bestelling is verzonden is aanpassing van het afleveradres niet meer mogelijk. ´SSS´ is niet verantwoordelijk voor het door u foutief opgeven afleveradres en verzending van uw bestelling naar het foutieve afleveradres.

8.2 Voor het opnieuw verzenden van uw bestelling naar een aangepast afleveradres worden er bij een tweede verzending de dan geldende verzendkosten voor het betreffende product opnieuw in rekening gebracht.

8.3 Levering door ´SSS´ vindt plaats op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de consument, in de regel is dit binnen 1 tot 5 werkdagen, uiterlijk binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen na bestelling, tenzij anders is aangegeven. Handgemaakte producten kunnen een langere levertijd hebben. Dit staat bij de desbetreffende producten op de website vermeld.

8.4 Indien een product wordt besteld dat (tijdelijk) niet op voorraad is, informeert ´SSS´ Koper of en wanneer het product weer beschikbaar is.

8.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd ( daaronder mede begrepen, indien consument daarmee heeft ingestemd, op het adres van een buurman/vrouw), gaat het risico over op de consument.

Artikel 9 - Retourneren van producten

9.1 De consument heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen ( herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.

9.2 Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten op maat zijn gemaakt voor de consument of om redenen van hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden. Ook bestaat er geen herroepingsrecht op eventtickets, edelstenen, salie en palo santo. Aanbetalingen voor eventtickets mogen bij annulering van de klant meegenomen worden naar een volgend event. Mocht de annulering korter dan een week voor het evenement zijn, is de klant de aanbetaling kwijt. 


9.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de consument:

 • ´SSS´ binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, via een duidelijk geformuleerde, schriftelijke verklaring ( bijv. per post of e-mail) op de hoogte te stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruik maken van het op de website beschikbare ‘’retourformulier’’, maar is hiertoe niet verplicht.
 • Het product of de producten met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele verzendverpakking, onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan ´SSS´ heeft medegedeeld, aan ´SSS´ terug te zenden. Retouren dienen te worden verstuurd naar het op de website vermelde retouradres van ´SSS´.
 • Tijdens de bedenktijd zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden.

9.4 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de consument. 

9.5 Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt in overeenstemming met dit artikel, draagt ´SSS´ zorg voor terugbetaling van het door de consument betaalde. Dit zal binnen 14 kalenderdagen na retournering van het betreffende product zijn. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt. 

9.6 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

9.7 Edelstenen, mineralen en fossielen, het zijn allemaal natuurproducten. De één meer broos dan de ander. Deze prachtige stukken worden vaak uit mijnen, grotten of diep in de grond gehaald. Sommigen zijn al miljoenen jaren oud! Het is dus niet ongebruikelijk dat er een oneffenheid in je stuk kan zitten zoals een insluitsel, inkeping of krasje. Dit is nu eenmaal niet te voorkomen en kan dus ook niet als zijnde klacht worden geaccepteerd. Bij broze stukken zoals zwavel, celestien en andere kwarts varianten kan er een kristal los komen tijden de verzending, dit is helaas ook niet te voorkomen ondanks stevig inpakwerk. Een ander verhaal is het natuurlijk als een item gebroken of verpulverd binnen komt.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

10.1 ´SSS´ garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Het doen van reclamatie geldt gedurende een periode van 7 dagen na levering. Dit is een service. De factuur van ´SSS´ dient als garantiebewijs van uw bestelling.

10.2 Indien de geleverde zaken niet voldoen aan deze garantie, zal ‘’SSS’ zorgen voor een passend vervangend product of herstel. Deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder advies van ´SSS´, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

10.3 Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Spirit Soul Sisters in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Artikel 11 - Reclamaties en aansprakelijkheid

11.1 De consument heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk doch in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst te inspecteren op volledigheid. 

11.2  Reclames m.b.t. beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde producten dienen binnen 7 kalenderdagen na de dag van aflevering van de producten schriftelijk door de consument bij ´ SSS´ te worden gemeld. Dit kan via spiritsoulsisters.lj@gmail.com. Bij gegrondverklaring van een tijdig ingediende klacht zal ´ SSS´ , naar haar eigen keuze, het betreffende product herstellen, opnieuw leveren of van levering afzien en consument een creditnota sturen voor ( het betreffende deel van) de koopprijs. 

11.3 De consument erkent dat producten van ´ SSS΅ natuurproducten zijn en dat dergelijke natuurproducten door verloop van tijd, werking van de natuur of door vergelijkbare invloeden, (kunnen) veranderen (bijv. verkleuren door zonlicht). Tevens erkent de consument dat natuurproducten kwetsbaar (kunnen) zijn en (kleine) onderdelen kunnen afbreken. Ouders dienen op te passen met (kleine) kinderen.

11.4 ‘SSS´ is nimmer aansprakelijk of gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan consument of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens ´ SSS´. Elke hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk steeds beperkt tot (I) het bedrag gelijk aan de factuurwaarde m.b.t. het product waardoor de schade is veroorzaakt, of (II) het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart 1 jaar na de dag waarop de consument met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na 3 jaar.

11.5 ´SSS´ is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of (andere) indirecte schade. ´SSS´ is nimmer aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) die het gevolg is van onoordeelkundig, oneigenlijk of verkeerd gebruik van een product, of wanneer consument of derden wijzigingen hebben aangebracht of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

Artikel 12 - Overmacht

12.1 Indien ´ SSS´ door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens consument kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. ´ SSS´ is niet aansprakelijk voor eventueel door de consument geleden of te lijden schade. 

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die niet afhankelijk is van SSS’s wil waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens consument( geheel of gedeeltelijk) wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer : oorlog, terrorisme, energiestoringen, brand, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen ( onder meer i.v.m. ziekten zoals corona), transport moeilijkheden, storingen met de website, alsmede niet of niet-tijdige levering door SSS’s leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van verplichte vergunningen. 

12.3 Indien de overmachtsituatie langer dan 30 kalenderdagen voortduurt, heeft iedere partij het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 13- Privacy Policy

13.1 ´SSS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

13.2 ´SSS´ zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

13.3 U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit het systeem. Indien u dit wenst kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens die vermeld staan op de website.

13.4 Spirit Soul Sisters gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij ´SSS´ zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Artikel 14 - Toepasselijk recht
14.1 Op overeenkomsten tussen ´SSS´ en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 15 - Intellectueel eigendom
15.1 De inhoud van deze website is gepubliceerd door ´SSS´ en auteursrechtelijk beschermd. Het design, alle teksten, afbeeldingen (met uitzondering foto’s afkomstig van derden), onderliggende broncode en software (inclusief applets) en al het overige materiaal op deze website vallen onder het auteursrecht van ´ SSS´ en mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.